Bài đăng

Thử nghiệm dự báo hạn mùa một số yếu tố và hiện tượng cực đoan ở Việt Nam bằng mô hình clWRF : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Nghiên cứu khả năng chuyển đổi cenlulose từ phụ phẩm nông nghiệp thành etanol : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02

Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn nước thải chăn nuôi lợn bằng kỹ thuật xử lý sinh học kết hợp lọc màng vi lọc : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Hồi ký trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1975 đến nay nhìn từ đặc trưng thể loại.

Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây : Luận án TS. Xã hội học và Nhân học: 62 31 03

Đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ngành sản xuất bia. : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01