Bài đăng

Quản lý chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị Kinh doanh ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng của mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (AUN) : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01

Quản lý chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01

Tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic mang gen bacteriocin bằng kỹ thuật PCR

Địa hình đáy đại dương

Nghiên cứu chế tạo Compozit Cacbon-Cacbon chứa cốt sợi ống Nano Cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 19

Không gian văn hóa làng Tam Á: Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13